контекстная реклама
Երազների մեկնություն
Գլխավոր » Ֆայլեր » Երազ

ԱՏԱՄ­ՆԵՐ
21.02.2017, 22:55

ԱՏԱՄ­ՆԵՐ

 • Եթե երա­զում տես­նում եք, որ զրկ­վել եք ատամ­նե­րից, սպա­սեք դժ­բախ­տու­թյան: 
 • Եթե ատա­մը բժիշկն է հե­ռաց­րել, ձեզ սպաս­վում է ծան­րա­գույն հի­վան­դու­թյուն:
 • Եթե մաք­րում կամ ողո­ղում եք ատամ­նե­րը, նշա­նա­կում է, որ ձե­զա­նից պա­հանջ­վում է հս­կա­յա­կան պայ­քար, ձեր սե­րը պահ­պա­նելու համար:
 • Բե­րա­նում ար­հես­տա­կան ատամ­ներ տես­նե­լը՝ դա­ժան փոր­ձու­թյուն է, որը ջարդ­վե­լու է ձեր վրա:
 • Եթե կոտ­րել են ձեր ատամ­նե­րը, նշա­նա­կում է պետք է ուշ­ա­դիր վե­րա­բեր­վեք գոր­ծե­րին, քա­նի որ թշ­նա­մի­նե­րը չեն նիր­հում:
 • Երբ ատամ­նե­րը խախտ­վում են կամ կոտր­ված են, ձեր աշ­խա­տան­քը կամ առող­ջու­թյու­նը կա­րող են տու­ժել չա­փից ավե­լի ծան­րա­բեռն­վա­ծու­թյու­նից:
 • Եթե ատամ­նե­րը թքում եք, դա նշան է ձեր կամ ձեր հա­րա­զատ­նե­րի հի­վան­դու­թյան:
 • Սխալ հան­ված ատամ­նե­րը ամե­նա­սար­սա­փե­լի երազն է: Դա սպառ­նում է բազ­մա­թիվ դժ­բախ­տու­թյուն­ներ. դա և աղ­քա­տու­թյուն է, և հույ­սե­րի խոր­տա­կում, նույ­նիսկ՝ առողջ մարդ­կանց հի­վան­դու­թյուն:
 • Եթե մեկ ատամ է ընկ­նում, նշա­նա­կում է տխուր լուր, եթե եր­կու­սը՝ ձա­խոր­դու­թյուն, եթե երեքը՝ հետևում են շատ լուրջ տհա­ճու­թյուն­ներ: Եթե բո­լոր ատամ­նե­րն են ըն­կել՝ մեծ դժ­բախ­տու­թյուն­ներ:
 • Եթե ատամ­նե­րը փչա­ցել են և քաշ­ել-­հա­նել եք դրանք, նշա­նա­կում է, որ ձեզ սպա­սում են սովն ու մա­հը:
 • Եթե տես­նում եք, որ ձեր ատամ­նե­րը դառ­նում են առողջ ու սպի­տակ, նշա­նա­կում է ձեր տխ­րու­թյու­նը ժա­մա­նա­կա­վոր է:
 • Ձեր ատամ­նե­րի սպի­տա­կու­թյամբ հի­ա­նա­լը ցան­կու­թյուն­նե­րի կա­տար­ման նշան է և ձեր սր­տի սի­րե­լի ըն­կե­րոջ սպա­սում:

 

loading...

контекстная реклама сайтов

Բաժին: Երազ | Ավելացրեց: Armen08 | Տեգեր: ատամ, երազ
Դիտումներ: 3355 | Բեռնումներ: 0 | - Վարկանիշ -: 0.0/0
Մեկնաբանություն՝: 0
avatar
loading...
Օրը կգա, բարին՝ հետը